Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
SOLID IDEA

1. SOLID IDEA biedt producten (decoratieve artikelen, ...) en diensten (engineering, prototyping, ...) aan.

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke verkoopovereenkomst van producten en elke overeenkomst tot het gebruik van onze diensten, zowel voor particulieren als entiteiten van eender welke rechtsvorm.

SOLID IDEA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

2. SOLID IDEA is de handelsnaam waaronder SOLID IDEA GCV handelt, met zetel te Jaak van Buggenhoutlaan 30, 8670 Koksijde, KBO 0667 686 731 en met emailadres: info@solididea
Alle communicatie, ook klachten of protesten, dient aan deze adressen te worden gestuurd.

3. Aanbod en informatie.
De website van SOLID IDEA verleent een volledige en nauwkeurige omschrijving van de goederen die worden verkocht. De afbeeldingen die worden gebruikt op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SOLID IDEA niet.

De aangeduide prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief leveringskosten.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant voldoende informatie te hebben ontvangen om de aankoop te kunnen doen.

Overige producten en diensten worden onderling tussen de partijen besproken.

4. Ontstaan van de overeenkomst

4.1 Webshopverkoop:
De verkoopovereenkomst ontstaat op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen via de website en hij de betaling uitvoert via de daartoe voorziene betalingssystemen (Pay Pal, Banktransfer, Visa, Mastercard of Ideal).

De klant ontvangt kort na de betaling een bevestiging van de bestelling met een opgave van de voorziene leveringstermijn, tenzij deze door omstandigheden niet exact kan bepaald worden. 

4.2 Overige producten en diensten:
De overeenkomst ontstaat door mondelinge of schriftelijke bevestiging of bestelling.

4.3 Facturen
De klant kan steeds om een factuur vragen, voor alle geleverde producten en diensten. Hiervoor wordt steeds een administratiekost van €20 aangerekend, zowel voor particulieren, zelfstandigen en ondernemingen. Voor bedragen boven €150 kan deze kost geschrapt worden, behalve voor particulieren.

4.4 Recurrente verkoop
Voor recurrente producten of diensten geldt een termijn van onbepaalde duur en een opzegtermijn van 3 maand, tenzij anders overeen gekomen. 

5. Levering.
De kost voor leveringen wordt aangerekend volgens de afmeting en het gewicht van de bestelde goederen.

De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling en binnen een termijn van 30 dagen vanaf dan, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan SOLID IDEA kenbaar heeft gemaakt.
De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering, opdat een vlotte bezorging mogelijk is. De levering gebeurt enkel op het gelijkvloers.

Elk geleverd product moet door de klant onmiddellijk worden gecontroleerd op haar conformiteit met de bestelling. Elk zichtbaar gebrek of verkeerde levering moet onmiddellijk gemeld worden per email of per

aangetekend schrijven binnen de 24 uren die volgen op de levering. In geval van breuk of beschadiging moeten foto’s worden toegevoegd. Elk later protest is niet ontvankelijk.
Voor de niet-zichtbare gebreken, beschikt de klant over de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (2jaar).

6. Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde goederen blijven eigendom van SOLID IDEA tot de volledige betaling van de prijs. Het risico over het geleverde is vanaf de levering ten laste van de klant.

7. Herroepingsrecht.
Bij de aankoop van de producten via onze webshop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Er is geen herroepingsrecht voor goederen die specifiek aangepast zijn naar de wensen van de klant (vb. goederen op maat of gepersonaliseerde producten) en evenmin voor goederen die reeds werden geplaatst, ingewerkt of samengesteld. Alle producten op onze webshop worden gemaakt op bestelling en vallen daardoor niet onder het herroepingsrecht, tenzij dit anders vermeld staat.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Elke beschadiging, teken van gebruik of waardevermindering ten gevolge van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, heeft tot gevolg dat de herroeping niet zal worden aanvaard.

Wanneer de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het bijgaand formulier ingevuld op te sturen of te mailen aan SOLID IDEA en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SOLID IDEA terugsturen binnen 14 dagen na mededeling van herroeping, conform de instructies die SOLID IDEA eventueel bijkomend geeft.

De kosten voorde verzending en het terugsturen van een product zijn steeds te betalen door de klant.

SOLID IDEA zal de aankoopprijs zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen op de rekening die door de klant wordt opgegeven op het formulier.

8. Aansprakelijkheid
SOLID IDEA kan niet worden aangesproken voor enige andere schade dan deze die haar bij huidige algemene voorwaarden of bij wet is opgelegd. De schade kan nooit groter zijn dan de waarde van de betrokken aangekochte goederen.
In geval van overmacht of indien een vreemde oorzaak de uitvoering van de verplichtingen van SOLID IDEA bemoeilijkt (o.a. stakingen, schaarste, productieonderbreking, weersomstandigheden, maatregelen van de overheid), behoudt SOLID IDEA zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst geheel of deels te schorsen, uit te stellen of te ontbinden zonder recht op schadevergoeding door de klant.

9. Betwisting & laattijdige betaling

9.1. Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar, tenzij schriftelijk anders bepaald. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

9.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,3 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150 € als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling. Per herinnering of aanmaning wordt ook een administratieve kost van €5 gerekend.

9.3. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. SOLID IDEA is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties (inbegrepen de opleidingen), zonder ingebrekestelling, op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant.

9.4. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.

9.5. Uitstel van betaling kan door SOLID IDEA uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

9.6. Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.

9.7. In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%.

9.8. De website biedt diverse betaalmogelijkheden. Tijdens de transactie behoudt SOLID IDEA zich het recht voor sommige van deze betaalmethoden uit te sluiten.

9.9. Met het plaatsen van de bestelling op de site of iedere andere dienstverlening van SOLID IDEA accepteert de klant de elektronische betaling en/of facturatie.

10. Klachten.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) worden ingediend bij SOLID IDEA, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, steeds met kopie naar info@solididea.eu

11. Geschillen
Op overeenkomsten tussen SOLID IDEA en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Enkel de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk is bevoegd.